DISCLAIMER

DISCLAIMER VAN MEDHURST SOLAR SYSTEMS

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van Medhurst Solar systems gebeurt voor risico van de gebruiker.

Medhurst Solar systems spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Medhurst Solar systems als portal fungeert volledig en juist is. Echter kan Medhurst Solar systems niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Medhurst Solar systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Medhurst Solar systems kan mogelijkheden bevatten om zowel door Medhurst Solar systems ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Medhurst Solar systems geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Medhurst Solar systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Medhurst Solar systems website (zonnepanelenmontagebedrijf.nl) kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Medhurst Solar systems (zonnepanelenmontagebedrijf.nl) liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Medhurst Solar systems.
Medhurst Solar systems is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Medhurst Solar systems geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Medhurst Solar systems aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Medhurst Solar systems vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de Medhurst Solar systems website zonnepanelenmontagebedrijf.nl en Medhurst Solar systems geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website van Medhurst Solar systems.

Tevens is Medhurst Solar systems niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server van Medhurst Solar systems die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Medhurst Solar systems in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@zonnepanelenmontagebedrijf.nl

Geheel vrijblijvend u zit nergens aan vast!